You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polityka prywatności

 • 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu https://masterstick.pl (dalej jako „Użytkownicy”) jest firma MS Masterstick z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pionierska 6/8 (61-492 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: 7831027117, REGON: 630716073, tel. +48 607 133 132 e-mail: kontakt@masterstick.pl (dalej jako: „Masterstick”).
 • 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu masterstick.pl. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: kontakt@masterstick.pl. Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 4. Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie masterstick.pl, oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług i produktów własnych Masterstick lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników Masterstick).
 • 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 • 6. Zakres danych osobowych Użytkownika zbieranych przez Masterstick obejmuje:
  • a) imię,
  • b) nazwisko,
  • c) adres e-mail,
  • d) nazwa firmy,
  • e) numer telefonu.
 • 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia przez Masterstick obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 • 8. Użytkownik ma prawo:
  • a) żądania od Masterstick dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • c) do przenoszenia jego danych osobowych,
  • d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).
 • 9. Masterstick z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Masterstick zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Masterstick sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 • 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim, wskazanym przez Masterstick, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Masterstick czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez Masterstick w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 • 11. Masterstick nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 12. Masterstick stosuje w serwisie masterstick.pl pliki „cookies” w celu ułatwienia świadczenia usług za pośrednictwem ww. serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści dostępne w serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Masterstick informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików „cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z serwisu masterstick.pl.
kontakt@masterstick.pl